అనవసరంగా భూతద్దంలో చూపెట్టొద్దు

‘నాకు డబ్బు కాదు ముఖ్యం. పేరు ప్రఖ్యాతులు ముఖ్యం. దర్శకురాలు అవుదామని ...