అధ్యక్షుడిగా ఘనీ

కాబూల్: అఫ్ఘానిస్థాన్ తదుపరి అధ్యక్షునిగా మాజీ ఆర్థిక మంత్రి అష్రాఫ్ ...