విశ్వం సమగ్ర వర్ణచిత్రం

రోదసిలో గెలాక్సీల నుంచి వచ్చే అతినీలలోహిత కాంతిని పరిశీలిస్తూ హబుల్ ...