దీని సామర్థ్యం.. ఫెంటాస్టిక్..

ఏదో సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాల్లోని విమానంలా ఉంది కదూ.. అయితే ఇది విమానం ...