అల్లు వారి బుల్లోడు

ఇంతలో ఎంత మార్పు… జీవితమంటే అదేనేమో!‘మనిషికి తోడుగా తానుండలేడు కాబట్టే… ...