‘ఐటెం సాంగ్స్ వల్లే అత్యాచారాలు’

పుణ్యధరిత్రిలో పడతులపై అత్యాచారాలకు అంతేలేకుండా పోతోంటే, పాశుపతాస్త్రం ...