ప్రేమ.. ఇష్క్.. కాదల్..

ప్రేమలో పడ్డప్పుడు చాలా ప్రమాణాలు చేసుకుంటాం.. నీవు లేకపోతే నేనుండలేనని.. ...