వైఫల్యాల మధ్య వైభవం బాధ

రాజకీయ తప్పిదాలు, చరిత్ర చేసిన గాయాలు అంత తొందరగా మాసిపోవు. కానీ గాయాల ...