హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

వేణు బున గారికి తెలుగు వార్త తరపున హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.