28 ఏళ్ల తరువాత తెరపైకి అతిలోకసుందరి

అందానికి అందం ఈ పుత్తడి బొమ్మ అనేదొక కాలం. బహుశా నటి శ్రీదేవి లాంటి అందాల ...