నెయ్‌మార్ ఒంటరయ్యాడు..!

బెజిల్ స్టార్ ఫుట్‌బాలర్ నెయ్‌మార్ ఒంటరయ్యాడు. తన ప్రేయసి బ్రూనా మార్క్వెజీన్‌తో ...