అల్జీరియా విమాన శకలాలు లభ్యం

విమానంలోని 116 మంది మృతి పారిస్: ఆఫ్రికాలోని ఉత్తర మాలిలో కూలిపోయిన అల్జీరియా ...