కార్టూనిస్టు ప్రాణ్ ఇక లేరు

కార్టూనిస్టు ప్రాణ్ కుమార్ శర్మ ఆగస్టు 5 న తన 76 వ యేట కొలోన్ క్యాన్సర్‌తో ...