38 వేల అడుగుల నుంచి విమానం జారింది!

షికాగో: గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న అమెరికా విమానం ఒక్కసారిగా 38 వేల అడుగుల ...