స్పెయిన్ గుండె పగిలింది

ఓ కల చెదిరిన వేళ… ఓ ఆశ ఆవిరైన క్షణం… ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచం ఊహించని పరిణామం… ...