వ్యభిచారం కేసులో మరో సినిమా నటి అరెస్ట్

గుంటూరు: శ్వేతాబసు ప్రసాద్ ఉదంతం మరిచిపోకముందే మరో సినిమా నటి వ్యభిచారం ...