కప్పు కాఫీ@ 5,000

ఇది పునుగు పిల్లి. దీని చర్మం నుంచి వెలువడే తైలాన్ని శ్రీవారి అభిషేకానికి ...