కదిలే.. అదిరే..

ప్రపంచంలోని కదిలే యంత్రాల్లో ఇదే అత్యంత పెద్దది. ‘ఎఫ్60’ అనే ఈ కన్వేయర్ ...