కళల సాగు..

పంటలు అందరూ సాగు చేస్తారు. కానీ జపాన్‌లోని ఇనాకదాతే గ్రామస్తులు పంటలతోపాటు ...