మీ చెయ్యే.. మీ ఫోన్ స్క్రీన్..!

మీరు డ్రైవింగ్‌లో ఉన్నారు.. ఈలోగా మీ ఫోన్‌కు ఓ మెసేజ్ వచ్చింది.. ఫోన్ ...