బైస్ట్రో చైర్ కంపెనీ నిర్మించిన బుల్లి ఈఫిల్ టవర్

విశ్వవిఖ్యాత ఈఫిల్ టవర్‌కు దీటుగా నిలిచిన ఈ టవర్ నిజానికి స్టీల్‌తో ...