‘ఫేస్‌బుక్’ కలిపింది ఇద్దరిని..!

ఫేస్‌బుక్… సప్త సముద్రాల ఆవల ఉన్న వారినీ ఏకం చేస్తున్న సామాజిక నెట్‌వర్క్. ...