కుంభిపాకమే కరెక్ట్!

ఆ దుర్మార్గులను ఉరితీయండి. కాల్చి చంపడమే సరైన శిక్ష. కుంభిపాకమే(సలసల ...