మాట మంచిదైతే.. కొలువు సొంతమే

నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది అనే సామెత నేటి యువతకు చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ...