చేపలు బట్టలుతుకుతాయి..

నిజం.. ఈ వాషింగ్‌మెషీన్‌లో చేపలే బట్టలుతుకుతాయి. అయితే.. అవి రోబో చేపలు. ...