నైజర్ నదిలో కూలిన అల్జీరియా విమానం

అల్జీర్స్: భూతలంతో సంబంధాలు కోల్పోయిన అల్జీరియా విమానం ఆఫ్రికాలో కూలిపోయినట్టు ...