గ‘ఘన’ విన్యాసాలు..!

గగనంలో విన్యాసాలు చేస్తున్న ఈ స్కైడైవర్ల పేర్లు ఫెడరిక్ ఫ్యూజెన్ (34), ...