ఈ చిన్ని లైఫ్… చేజారిపోతే రాదు!

‘‘ఇందులో నా పాత్ర ఫ్రీడమ్‌ను కోరుకుంటుంది. ఆ నేచర్‌కి తగ్గట్టుగా క్రియేట్ ...