ఎటు చూసినా బూడిద కుప్పలే

మరుభూమిలా మారిన నగరం సన్నిహితుల శవాలు, కాలిన ఇళ్లను చూసి విలపిస్తున్న ...