గెయిల్ పైప్లైన్ మార్చడం కుదరదు

అమలాపురం : కోనసీమ ప్రాంతంలో ఇప్పుడున్న గెయిల్ పైప్లైన్ వ్యవస్థను మార్చడం ...