గళం విప్పనున్న ఫ్రీదా పింటో

స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్ హీరోయిన్ ఫ్రీదా పింటో బాల్య వివాహాలపై గళం విప్పబోతోంది. ...