విశ్వం నాశనం, దేవుడి కణానికి ఆ శక్తి

లండన్: స్టీఫెన్ హాకింగ్ దేవుని కణానికి ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసే సామర్ద్యం ...