రుణమాఫీకి పరిమితులు!

కొనసాగుతున్న కోటయ్య కమిటీ కసరత్తు సన్న, చిన్న కారు రైతులకే పూర్తి మాఫీ ...