గొల్లం భూతం ఉన్నట్టా లేనట్టా?

గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా అడుగు భాగాల, కొండలు, గుట్టల మధ్య, వింత చర్మం రంగుతో, ...