ఆనంద్‌కు డ్రా

బిల్బావ్: విశ్వనాథన్ ఆనంద్‌కు బిల్బావ్ మాస్టర్స్ చెస్ టోర్నమెంట్లో ...