ఆ అమ్మాయికి గడ్డం అడ్డం కాలేదు!

లండన్:మగవారికి గడ్డం పెరగడం చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఓ అమ్మాయికి గడ్డం పెరిగితే.. ...