రాజధాని కోసం ఏపీ సచివాలయంలో హుండీ

హైదరాబాద్ : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కొత్త రాజధాని ఎలా ఉండాలో పరిశీలించేందుకు ...