9 ఎత్తుల్లోనే గెలిచిన హారిక

ట్రోమ్‌సో (నార్వే): చెస్ ఒలింపియాడ్‌లో భారత గ్రాండ్‌మాస్టర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ...