టెస్టుకు ముందు పరీక్ష!

– మరో ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌కు భారత్ సిద్ధం – నేటినుంచి డెర్బీషైర్‌తో ...