హంపి పెళ్లికూతురాయెనే…

వైభవంగా చెస్ స్టార్విజయవాడ: చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ కోనేరు హంపి పెళ్లికూతురుగా ...