మొక్కలు.. జన్యువులతోనూ మాట్లాడతాయ్!

మొక్కలకు కూడా ప్రాణం ఉందని, అవి కూడా స్పందిస్తాయని భారతీయ శాస్త్రవేత్త ...