కమల హసన్ – చీకటి రాజ్యం .

Hyderabad: Cheekati Rajyam movie stills (Photo: IANS)