ఆ లక్కీ హీరోయిన్ ఎవరు?

ఒక మంచి చిత్రం ఏ భాషలో వచ్చినా దాన్ని ఇతర భాషల్లో రూపొందించడం తప్పు ...