కార్తీతో శ్రుతి

చిత్రానికి కథ, కథనం, దర్శకత్వం మాదిరిగానే నాయికా నాయకుల కలయిక కీలకం ...