శ్రుతి పెద్ద మనసు

పక్కవాళ్లు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు చేతనైన సాయం చేసి ఆదుకోవడం మానవత్వం. ...