‘కృష్ణా -గుంటూరు మధ్యే రాజధాని’

హైదరాబాద్ : కృష్ణా-గుంటూరు మధ్యే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని వచ్చే అవకాశం ...