కాక్పిట్లో పొగ.. అత్యవసర ల్యాండింగ్

బ్రసెల్స్ : విమానం కాక్పిట్లోంచి పొగ రావడంతో దాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ ...