అందరూ డొంకతిరుగుడుగా చెబుతున్నవాళ్లే!

హైదరాబాదు నగరం శాంతి భద్రతల వ్యవహారాలు, వాటిని గవర్నరునేరుగా పర్యవేక్షించడం ...