పెళ్లయితే లిప్ లాక్ సీన్స్ చేయకూడదా?

 ‘‘ఇప్పటివరకు నా సినిమాలు మాత్రమే విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ వచ్చాను. ...