అధ్యక్ష రేసులో మనోడు

ప్రపంచానికి పెద్ద అన్నయ్య అయిన అమెరికా దేశాధ్యక్షుడిగా భారతీయ మూలాలున్న ...